top of page
  • Foto van schrijverVBG BURGUM

Kort verslag visiebijeenkomst VBG Burgum

Hieronder lees je hoe het begon, waar we staan en waar onze gemeente D.V naar toe wil groeien in de nabije toekomst.


Hoe het begon: 2019-2021

De VBG Burgum is ontstaan vanuit de VBG Nehemia Dokkum. Na een revisietraject in 2019 heeft deze gemeente ervoor gekozen om drie jaar lang mensen, middelen en financiën ter beschikking te stellen om in Burgum een nieuwe gemeente te stichten. Concreet betekende dit dat haar voorganger, Kees Postma, één dag per week aangesteld werd om het kerkplantingsproject te gaan leiden.


Er werd een kernteam gevormd dat de weg voorwaarts ging uitstippelen. De volgende zaken werden door hen als kernwaarden gezien.


1. Naar buiten gericht: We willen graag dat de gemeente een reddingstation is. Het is ons verlangen om mensen die verdrinken in een zee van zonden te bereiken en hun in de Veilige Schuilplaats te brengen. Veel kerken zijn ooit begonnen als reddingstations, maar veranderen na verloop van tijd in een clubhuis. De dagelijkse interne beslommeringen, commissies, vergaderingen etc. nemen onevenredig veel tijd in beslag waardoor men er niet meer aan toe komt om de mensen rondom te bereiken met Goed Nieuws. De blik naar buiten ontslaat ons niet van de aanmoediging om goed voor elkaar te zorgen en de verbinding onderling te zoeken.


2. Kleinschaligheid: We hebben afgesproken dat zodra we rond de 150 bezoekers/leden komen we actief gaan nadenken over het stichten van een nieuwe gemeente. Dit kan zijn in een ander gedeelte van Burgum of in een dorp of streek in de nabijheid van Burgum. Grote kerken kennen voordelen, maar zeker ook nadelen. Anonimiteit, een gebrek aan verbinding, consumentisme liggen op de loer.


3. Bijbels geluid: We willen volop met de tijd meegaan in onze vorm, maar blijven vasthouden aan het woord van God op alle gebieden van het leven. We geloven niet dat we de enige rechtvaardigen zijn die de volle waarheid in pacht hebben, wel dat de Bijbel ons een helder beeld schetst van hoe we ons leven, met vallen en opstaan, mogen vormgeven.


Als we eropuit gaan vanuit ons reddingstation is het belangrijk dat dit met goed getrainde mensen gebeurt. Goed onderwijs, bij de kinderen, tieners en volwassenen is essentieel.

In april 2021, midden in coronatijd, werd er gestart met avonddiensten in het gebouw van de VEG Burgum. De bezoekersaantallen schommelden tussen de 10-30. Kosters, muzikanten en sprekers kwamen met name uit de gemeente van Nehemia Dokkum.


Waar we nu staan: 2022-2023

We zijn inmiddels twee jaar verder. De gemeente is gestaag gegroeid naar een groep van zo’n 90-110 mensen, die geestelijk thuis zijn bij de VBG Burgum. Inmiddels zijn er twee doopdiensten geweest, diverse toetredings- en opdraagdiensten en komen we samen in de ochtend i.p.v. op de avond. Daarnaast hebben we nu een vaste locatie voor onze diensten: Glinstra State.


Rond Pasen hebben alle inwoners van Burgum een flyer ontvangen met een uitnodiging voor onze paasdiensten. Nehemia Dokkum heeft telkens meer taken overgedragen aan de VBG Burgum. Zo is er een begin gemaakt met het optuigen van een eigen organisatie, wordt Kees nu betaald door VBG Burgum en wordt 95% van de taken voor en achter de schermen uitgevoerd door onze eigen mensen. Er komen eens per maand drie huiskringen samen en er is een maandelijkse bidstond voor en met Burgummers.

In deze nieuwe fase is het belangrijk om de kernwaarden in het oog te houden.


We willen ons naar buiten blijven richten, zonder de verbinding met elkaar te verliezen. Daarnaast willen we ons Bijbels geluid vasthouden.

Waar we naar toe willen groeien: 2023-2024

Om de continuïteit te borgen heeft het kernteam besloten om de werktijdsfactor van Kees uit te breiden naar 1,5 dag per week en per juni 2024 mogelijk naar 2 dagen per week. Daarnaast hopen we de oudstenraad in 2024 uit te breiden van 2 personen naar 4 personen. Ook in de verdere organisatie en het kernteam hopen we, gavengericht, betrokken er verder toe te bewegen om een taak op zich te nemen.


Per 1 januari 2024 zullen wij officieel niet langer onder de vleugels zijn van VBG Nehemia Dokkum, maar zelfstandig door het leven gaan. De komende tijd wordt ook onderzocht in welke mate wij kunnen samenwerken met kerken in de buurt. We willen graag optrekken met gelijkgestemden, zonder onze eigenheid te verliezen.


Organisatie

Om de toekomst te borgen zijn we als kernteam druk bezig om het werk beheersbaar te maken door meerdere mensen verantwoordelijkheid te geven. De taakgroepen kinderwerk, jeugdwerk, muziekwerk hebben een eigen leider. Daarnaast is er een kostersteam dat verantwoordelijk is voor de facilitaire zaken. Dit alles wordt aangestuurd door een kernteam (praktisch) en een oudstenraad (geestelijke lijn en inhoud).


Financieel

We zijn blij en dankbaar dat de maandelijkse bijdrage en de collectes behoorlijk zijn gestegen sinds begin 2023. Het komende seizoen hopen we op nog een stijging van 50% ten opzichte van de huidige inkomsten om zo de groei van de gemeente en de inzet van onze voorganganger te kunnen borgen.


De oproep aan onze betrokken is om naar vermogen, zonder schroom en hartelijk de gemeente te zegenen met een financiële gift zodat we door kunnen gaan met waar we mee begonnen zijn en het werk, zo de Here wil, kunnen uitbreiden.

Rekeningnummer NL36INGB 0100 4607 20 t.n.v. VBG BURGUM
Comentarios


bottom of page