top of page

ANBI GEGEVENS VBG BURGUM

 1. Naam instelling : Vrije Baptisten Gemeente Burgum

 2. RSIN: 

 3.  KVK nummer: 89536428

 4. Naam : VBG BURGUM
  Bezoekadres : Freerk Bosgraafstraat 18
  Postcode : 9251 CT
  Woonplaats : Burgum
  Telefoon : 06-48792051
  E-mailadres : vbgburgum@gmail.com
  Website : www.vbgburgum.nl

 5. Doelstelling
  De gemeente stelt zich ten doel:

   

  1. God te verheerlijken en Hem de eer geven die Hem toekomt ( Grootmaken );

  2. Toerusting en opbouw ( Groeien ); door woordverkondiging, door de leden te leren om te onderhouden alles wat de Here Jezus bevolen heeft (Matteüs 28:18-20) en door de leden toe te rusten tot discipelschap en dienstbetoon (Efeziërs 4:1-16).

  3. Evangelisatie en zending ( Getuigen); door verkondiging van het evangelie van Jezus Christus, de enige Weg tot behoud voor alle mensen (Marcus 16:15,16; Handelingen 1:8; 4:12).

 6. Beleidsplan

  1. De gemeente tracht haar doelstelling te verwezenlijken door: het samenkomen in diensten. lofprijzing, aanbidding, gebed, offerande, getuigenis en onderwijs door prediking kunnen onderdeel uitmaken van de diensten.

  2. Het onderhouden van de twee instellingen die de Heer aan de gemeente heeft gegeven: de doop door onderdompeling en de maaltijd van de Heer. Voorwaarde voor beide is persoonlijk geloof.

  3. Het houden van overige samenkomsten, zoals bijbelstudies voor jeugd en volwassenen, bidstonden, zondagsschool en dergelijke.

  4. Het indelen van de gemeente in kringen welke dienen tot gemeenschap, gebed en onderwijs.

  5. Het aanbieden van pastorale zorg.

  6. Het organiseren en opzetten van diaconale werkzaamheden.

  7. Het organiseren en opzetten van speciale acties welke één of meerdere doelen dienen.

  8. Het, indien nodig, uitoefenen van tucht.

  9. Andere passende middelen, die hiertoe kunnen bijdragen.

 7. Bestuurssamenstelling
  De gemeente heeft een parttime voorganger in dienst op basis van een ZZP constructie. De overige werkzaamheden worden door de gemeenteleden verricht op vrijwillige basis.

 8. Beloningsbeleid
  De gemeente heeft een voorganger in dienst op basis van een vast contract. Verdere werkzaamheden in de gemeente gebeuren op vrijwillige basis.

 9. Activiteiten

  1. het houden van samenkomsten op de zondagochtend (met een kindernevendienst)

  2. huiskringen

  3. gebedsavonden

 10. Financiële verantwoording

Medio 2024 zal hier ons eerste financieel overzicht over 2023 geplaatst worden

bottom of page